aCae lab

TOUR

 •  
  8.10 (fri) Sa-Rah, 大洲市


  大洲市復興支援コンサート

  Date | 10th, Aug. 2018 (sat)
  Place | Sa-Rah
  Act | 高橋久美子、アライタケヒト、
  SATSUKI Harmony、tara、aCae
  Time | start 18:00
  Ticket | 3,500yen

  Sa-Rah
  https://sa-rah.net/
  6.9 (sat) LOKAL, Helsinki, Finland


  Date | 9th, June. 2018 (sat)
  Place | LOKAL, Helsinki, Finland
  Act | aCae, 草とten shoes
  Time | start 17:00
  Free charge

  LOKAL
  https://lokalhelsinki.com/